[ΑΙΓΙΟ]Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου , τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας – 2.999.448,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2019 / ΩΡΑ: 11:39 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74038
Κωδικός CPV: 32441100-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου , τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 2.999.448,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17-05-2019 12:02:17

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-06-2019 14:00:00