[ΑΙΓΙΟ]Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου , τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας – 2.999.448,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2019 / ΩΡΑ: 11:39 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74038
Κωδικός CPV: 32441100-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου , τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 2.999.448,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17-05-2019 12:02:17

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-06-2019 14:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.