Αναβάθμιση του συστήματος οπτικών αγγελιών πτήσεων (ΣΟΑΠ) του ΚΑΗΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2019 / ΩΡΑ: 10:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Αναβάθμιση του συστήματος οπτικών αγγελιών πτήσεων (ΣΟΑΠ) του ΚΑΗΚ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.