Διαγωνισμός για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διαγωνισμός για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού «Φαρµακευτικά είδη», CPV: 33680000-0, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (43.680,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.