ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 820.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2019 / ΩΡΑ: 10:38 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74791
Κωδικός CPV: 32441200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ,ΚΣΕ,ΤΣΕ 1,ΤΣΕ 10,ΤΣΕ 11,ΤΣΕ 12,ΤΣΕ 13,ΤΣΕ 14,ΤΣΕ 15,ΤΣΕ 16,ΤΣΕ 2,ΤΣΕ 3,ΤΣΕ 4,Τ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια -εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού με σκοπό την αυτοματοποιημένη λειτουργία αντλιοστασίων- γεωτρήσεων- δεξαμενών ύδρευσης και την ελαχιστοποίηση των διαρροών του πόσιμου νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου. Η προμήθεια περιλαμβάνει συνολικά 16 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 820.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23-05-2019 08:44:47

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-07-2019 14:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.