ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – 820.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2019 / ΩΡΑ: 10:38 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74791
Κωδικός CPV: 32441200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ,ΚΣΕ,ΤΣΕ 1,ΤΣΕ 10,ΤΣΕ 11,ΤΣΕ 12,ΤΣΕ 13,ΤΣΕ 14,ΤΣΕ 15,ΤΣΕ 16,ΤΣΕ 2,ΤΣΕ 3,ΤΣΕ 4,Τ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια -εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού με σκοπό την αυτοματοποιημένη λειτουργία αντλιοστασίων- γεωτρήσεων- δεξαμενών ύδρευσης και την ελαχιστοποίηση των διαρροών του πόσιμου νερού της Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου. Η προμήθεια περιλαμβάνει συνολικά 16 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 820.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23-05-2019 08:44:47

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-07-2019 14:00:00