[ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ] Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επεξεργασία υφάλμυρου νερού προερχόμενο από υφιστάμενες γεωτρήσεις με τη διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης για παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης -6.790.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2019 / ΩΡΑ: 11:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73826
Κωδικός CPV: 45232430-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επεξεργασία υφάλμυρου νερού προερχόμενο από υφιστάμενες γεωτρήσεις με τη διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης για παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 6.790.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-05-2019 14:27:34

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-06-2019 23:59:59

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.