[ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ] Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επεξεργασία υφάλμυρου νερού προερχόμενο από υφιστάμενες γεωτρήσεις με τη διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης για παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης -6.790.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2019 / ΩΡΑ: 11:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73826
Κωδικός CPV: 45232430-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επεξεργασία υφάλμυρου νερού προερχόμενο από υφιστάμενες γεωτρήσεις με τη διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης για παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 6.790.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-05-2019 14:27:34

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-06-2019 23:59:59