[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» – 161.290,48€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 09:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Διακήρυξη 10/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73485
Κωδικός CPV: 14212200-2,31600000-2,37450000-7,39293400-6,43323000-3,43324000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος λατομείου,Γωνία χαλύβδινη – γαλβανισμένη 2'',ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥ,Εκτ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 161.290,48

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-05-2019 13:04:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-05-2019 14:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.