[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» – 161.290,48€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 09:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Διακήρυξη 10/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73485
Κωδικός CPV: 14212200-2,31600000-2,37450000-7,39293400-6,43323000-3,43324000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμμος λατομείου,Γωνία χαλύβδινη – γαλβανισμένη 2'',ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥ,Εκτ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού και λοιπού εξοπλισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 161.290,48

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-05-2019 13:04:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-05-2019 14:00:00