[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό – 40.710,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 09:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η διακήρυξη 8/2019. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73145
Κωδικός CPV: 33122000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Κάλυμα έγχυσης (sleeves),Κασέτες φακοθρυψίας με το αντίστοιχο μαχαιρίδιο (TIPS) φακοθρυψίας και το κ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό, με κριτηριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική απόψη προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 40.710,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-05-2019 12:43:47

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-05-2019 17:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.