[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό – 40.710,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2019 / ΩΡΑ: 09:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η διακήρυξη 8/2019. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73145
Κωδικός CPV: 33122000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Κάλυμα έγχυσης (sleeves),Κασέτες φακοθρυψίας με το αντίστοιχο μαχαιρίδιο (TIPS) φακοθρυψίας και το κ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό, με κριτηριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική απόψη προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 40.710,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-05-2019 12:43:47

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-05-2019 17:00:00