[ΠΑΤΡΑ] Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη – Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων & Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών – 195.274,42€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2019 / ΩΡΑ: 09:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 9/19
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73617
Κωδικός CPV: 50313200-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ XEROX,ΟΜΑΔΑ Β – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INFOTEC/ RICOH AFICIO,ΟΜΑΔΑ Γ – ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη – Λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων & Πολυμηχανημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 195.274,42

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-05-2019 13:46:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-06-2019 18:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.