[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- 1.316.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2019 / ΩΡΑ: 11:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Ανάπτυξη μηχανισμού & παρ/ση επιπέδων κυκ/ρίας ιού Δ.Νείλου στην Π. Πελοποννήσου
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73748
Κωδικός CPV: 90700000-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, ., ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασεις είναι το σύνολο των δράσεων για την ανίχνευση της κυκλοφορίας του Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ανάπτυξη ενός πολυτομεακού εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου μετάδοσης του Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) εντός μιας περιοχής ώστε να εφαρμοστούν έγκαιρα (και προληπτικές) δράσεις καταστολής. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται, μέσω των μηχανισμών επιτήρησης, θα αποτελούν εργαλείο υποστήριξης για τον περιορισμό της διασποράς του Ιού και επομένως εκδήλωσης ανθρώπινων κρουσμάτων. Στοχευμένες δράσεις υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής : Δράση 1. Καταγραφή Δεδομένων από Ζώα Δείκτες Δράση 2. Ανίχνευση του ΙΔΝ σε ιπποειδή της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δράση 3. Διερεύνηση εκτίμησης επιπολασμού θετικών αντισωμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους Δράση 4. Καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων σε διαβιβαστές

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.316.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-05-2019 15:50:03

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-06-2019 13:00:00