[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- 1.316.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2019 / ΩΡΑ: 11:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Ανάπτυξη μηχανισμού & παρ/ση επιπέδων κυκ/ρίας ιού Δ.Νείλου στην Π. Πελοποννήσου
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73748
Κωδικός CPV: 90700000-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, ., ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασεις είναι το σύνολο των δράσεων για την ανίχνευση της κυκλοφορίας του Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την ανάπτυξη ενός πολυτομεακού εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου μετάδοσης του Ιού του Δυτικού Νείλου (WNV) εντός μιας περιοχής ώστε να εφαρμοστούν έγκαιρα (και προληπτικές) δράσεις καταστολής. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται, μέσω των μηχανισμών επιτήρησης, θα αποτελούν εργαλείο υποστήριξης για τον περιορισμό της διασποράς του Ιού και επομένως εκδήλωσης ανθρώπινων κρουσμάτων. Στοχευμένες δράσεις υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής : Δράση 1. Καταγραφή Δεδομένων από Ζώα Δείκτες Δράση 2. Ανίχνευση του ΙΔΝ σε ιπποειδή της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δράση 3. Διερεύνηση εκτίμησης επιπολασμού θετικών αντισωμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους Δράση 4. Καταγραφή επιδημιολογικών δεδομένων σε διαβιβαστές

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.316.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-05-2019 15:50:03

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-06-2019 13:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.