Προµήθεια δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρµας ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2019 / ΩΡΑ: 09:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, για την προµήθεια δύο (2) Φορτηγών Ανοικτής Πλατφόρµας ωφέλιµου φορτίου τουλάχιστον οκτώ (8) τόνων, έναντι εκτιµώµενης αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.