Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού – 220.940,89€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2019 / ΩΡΑ: 11:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 14/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73603
Κωδικός CPV: 16000000-5,16810000-6,44482000-2,44510000-8,44514000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Γεωργικά μηχανήματα,Εργαλεία,Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων,Μέρη γεωργικών μηχανημάτων,Συσκευές ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Προμήθεια μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 220.940,89

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-05-2019 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-05-2019 15:00:00