ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV : 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ – 78.974,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2019 / ΩΡΑ: 10:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7/2019 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73671
Κωδικός CPV: 33731110-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ακρυλικός αναδιπλούμενος υδρόφοβος ενδοφακός, ενός τεμαχίου,Ενδοφακός ακρυλικός υδρόφοβος, τριών τε….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV : 33731110-7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 78.974,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-05-2019 11:11:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-06-2019 17:00:00