ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ -166.558,87€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2019 / ΩΡΑ: 10:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 17803/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ. ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓYMNA
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 73978
Κωδικός CPV: 37440000-4,37535200-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Bρύση hpl,Όργανο έκτασης ποδιών,Όργανο έλξεων ώμων,Όργανο βάδισης (stepper),Όργανο βάδισης αέρος,Όργ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 166.558,87

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-05-2019 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-06-2019 14:00:00