Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθετήρων CPV: 33141200-2»,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 51.742,85 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2019 / ΩΡΑ: 10:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθετήρων CPV: 33141200-2»,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 51.742,85 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.