∆ηµόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για τη Προµήθεια και Εγκατάσταση Ενός (1) Στρεπτού Μετατροπέα Συχνοτήτων 260+/- 10 KVA για Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Πολεµικά Πλοία στη Ν. Μεγίστη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2019 / ΩΡΑ: 10:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Tο Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί : ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη Προµήθεια και Εγκατάσταση Ενός (1) Στρεπτού Μετατροπέα Συχνοτήτων 260+/- 10 KVA για Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Πολεµικά Πλοία στη Ν. Μεγίστη, Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας ∆ιακοσίων ∆έκα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Σαράντα Ενός Ευρώ και Ενενήντα Τριών Λεπτών (217.741,93€), Μη Συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.