[ΝΕΜΕΑ] Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Νεμέας συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Πρόσκληση Ι)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019 / ΩΡΑ: 10:54 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η αριθμ. πρωτ. 3170/4-6-2019 διακήρυξη (19PROC005056429)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74104
Κωδικός CPV: 16120000-2,34134200-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, μηχανικά σκαλιστήρια και τσάπες,Φορτηγά με ανατρεπό….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ, ., ., ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Νεμέας συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Πρόσκληση Ι)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 100.806,45

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-06-2019 09:54:47

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-06-2019 14:00:00