Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Το Αριθ. Πρωτ.: 61665/11-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το κείμενο οδηγιών επεξηγεί τις σχετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ137675/EΥΘΥ1016/19.12.18, ΦΕΚ Β’ 5968/31.12.18), η οποία τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις πρόσφατες κανονιστικές ρυθμίσεις που εισάγονται για τις δαπάνες προσωπικού με τον Καν. 1046/2018 (Omnibus) καθώς και ερμηνευτικές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν δοθεί σχετικά με το θέμα.

Η ορθή εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών για αμοιβές προσωπικού είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι, αφενός σε πολλά είδη έργων αποτελούν σημαντικό μέρος του π/υ τους, αφετέρου δε διότι η επιλεξιμότητά τους δύναται να επηρεάζει και άλλες κατηγορίες δαπανών του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με κατ’ αποκοπή ποσοστό επί των άμεσων δαπανών προσωπικού.

Μετά την έκδοση της ΥΠΑΣΥΔ 137675/EΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β’ 5968), οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να δηλωθούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με τρεις επιλογές:

1. Με βάση τη συμβατική σχέση και το χρόνο που τα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν στο έργο (άρθρο 12).

2. Ως κατ’ αποκοπή ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% των λοιπών άμεσων δαπανών του έργου (άρθρο 25Γ).

3. Με μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης στο έργο, που έχει θεσμοθετηθεί στη βάση του άρθρου 67(1)β) του Καν. 1303/20131.

Ό,τι αναφέρεται στις οδηγίες αφορά στις ρυθμίσεις του άρθρου 12 της ΥΠΑΣΥΔ, δηλαδή στη δήλωση δαπανών προσωπικού στο έργο με βάση τη συμβατική σχέση και το χρόνο απασχόλησης που διαθέτει σε αυτό.

Σημειώνεται ότι οι έννοιες και η ορολογία που χρησιμοποιείται στο έγγραφο Αριθ. Πρωτ.: 61665/11-06-2019, δεν αφορούν στην κατανόηση ή επεξήγηση των συμβατικών σχέσεων (εργασίας, μίσθωσης έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ) που συνδέουν ένα δικαιούχο με φυσικά πρόσωπα, αλλά στο κατά πόσο η δαπάνη του δικαιούχου για την αμοιβή φυσικών προσώπων που απασχολούνται στο έργο εντάσσεται ή όχι στην κατηγορία των «δαπανών προσωπικού».

Στο έγγραφο αναλύονται ενδεικτικά τα εξής θέματα:

  • Ποιο θεωρείται προσωπικό στο έργο (project staff)
  • Διάκριση προσωπικού σε τακτικό και έκτακτο
  • Ποιο δεν θεωρείται προσωπικό στο έργο
  • Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων στο έργο/Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)
  • Επιλέξιμες άμεσες δαπάνες προσωπικού (τακτικό & έκτακτο) με συμβάσεις εργασίας
  • Δαπάνη απασχόλησης με βάση το μηνιαίο κόστος
  • Δαπάνη προσωπικού με βάση το ωριαίο κόστος
  • Δαπάνες έκτακτου προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
  • Ασφαλιστικές Εισφορές σε συμβάσεις μίσθωσης έργου
  • Άλλες δαπάνες θεωρούμενες ως δαπάνες έκτακτου προσωπικού

Δείτε το πλήρες κείμενο του εγγράφου εδώ.

Πηγή:e-forologia.gr