[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ – 33.657,18€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019 / ΩΡΑ: 10:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (5/2018)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 74980
Κωδικός CPV: 30230000-0,30232000-4,33790000-4,38000000-5,39100000-3,39515400-9,42512000-8,48000000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΙΔΟΣ 10: Lego Mindstorms EV3,ΕΙΔΟΣ 11: Κλιματιστικές μονάδες (9.000btu),ΕΙΔΟΣ 15: Πάγκος μήκους 2,0….
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 33.657,18

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-06-2019 13:40:24

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-06-2019 15:00:00