Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια ανταλλακτικών αντλιών του συστήµατος αέριας χρωµατογραφίας φασµατοµετρίας µάζας του νοσοκοµειακού φαρµακείου»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2019 / ΩΡΑ: 11:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια ανταλλακτικών αντλιών του συστήµατος αέριας χρωµατογραφίας
φασµατοµετρίας µάζας του νοσοκοµειακού φαρµακείου».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.