Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια εξοπλισµού αιµοδυναµικού τµήµατος»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2019 / ΩΡΑ: 10:11 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

«Προµήθεια εξοπλισµού αιµοδυναµικούτµήµατος», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας
αξίας δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (17.980,00€) συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.