Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Ιουνίου 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. ( Άρθρο 36 Ν.2859/2000ΠΟΛ. 1127/2009ΠΟΛ. 1098/2006)
Διαχειριστική περίοδος Μαΐου 2019
Μέχρι 26 Ιουνίου 2019

Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Διαχειριστική περίοδος Μαΐου 2019 (για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο)

Μέχρι 28 Ιουνίου 2019 
( παρ, 1, 2, 4 `Αρθρο 38 Ν.2859/2000)

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.
Η υποβολή της στατιστικής δήλωσης είτε γίνεται ηλεκτρονικά είτε σε ΔΟΥ πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.
Για τον μήνα Μάϊο 2019
Μέχρι 28 Ιουνίου 2019
ΠΟΛ .1108/2014παρ . 4 άρθρο 38 Ν . 2859/2000)

Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 του Ν.4172/2013 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.

Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τα προηγούμενα αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Για εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Απριλίου 2019 υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

Ν.4172/2013 άρθρο 60ΠΟΛ.1049/2014ΠΟΛ.1072/2015ΠΟΛ.1112/2017, A.1099/2019))

Παρακράτηση φόρου για υπηρεσίες

Παρακρατείται φόρος για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), όπως αυτές ορίζονται με την ΠΟΛ.1120/2014.

Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Απρίλιο 2019, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται,

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

Ν.4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1 περ. δ, παρ.7ΠΟΛ.1012/2014 ΠΟΛ.1120/2014, Α.1101/2019)

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής Φ.Π.Α. που υπολογίζεται με κατ΄ αποκοπή ποσοστά επί της αξίας πώλησης των αγροτικών προϊόντων.

Η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος πραγματοποιείται με την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Φόρος ασφαλίστρων

Για ασφάλιστρα και δικαιώματα που γίνονται απαιτητά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

( N. 3492/2006, άρθρο 29, ΠΟΛ. 1125/2006, ΠΟΛ. 1126/2006, ΠΟΛ. 1012/2012, ΠΟΛ. 1245/2015)

Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα

Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.

Για το φορολογικό έτος 2018 υποβάλλεται

Mέχρι 26 Ιουλίου 2019.

Κατάρτιση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Για την περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2018 οι υπόχρεοι καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις

Μέχρι 30 Ιουνίου 2019

(παρ. 1, άρθρο 8, Ν. 4172/2013)

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Για το φορολογικό έτος από 1/1/2018 έως 31/12/2018 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υποβάλλεται

Μέχρι 29 Ιουλίου 2019

(Α.1211/2019)

Κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών υποβάλλεται

Μέχρι 29 Ιουλίου 2019

(Α.1211/2019)

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος από Φυσικά Πρόσωπα

Για το φορολογικό έτος 2018

Μέχρι 29 Ιουλίου 2019.

Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Για το φορολογικό έτος 2018
Μέχρι 16 Αυγούστου 2019

(Α.1211/2019)

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές).

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Μαΐου 2019 και Δώρου Πάσχα 2019 γίνεται:

Μέχρι 28 Ιουνίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή ΑΠΔ, για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Μαΐου 2019:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για τη μισθολογική περίοδο Μαΐου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού)

Η υποβολή των ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού μέσω διαδικτύου, γίνεται μέχρι την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους.

Για τη μισθολογική περίοδο Απριλίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

Υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (ΑΚΑ) και Αναλυτικής Κατάστασης Εσόδων (ΑΚΕ) υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υποβάλλεται και η αναλυτική περιοδική δήλωση στον ΕΦΚΑ, κατά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες και περιλαμβάνουν στοιχεία αποκλειστικώς της χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται (μήνας). Σε περίπτωση μηδενικού μηνιαίου κύκλου εργασιών, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει Α.Κ.Ε. μηδενικού ποσού.

Η εκκαθαριστική Α.Κ.Ε. του Α΄ εξαμήνου κάθε έτους θα συμπεριλαμβάνεται στην Α.Κ.Ε Ιουνίου κάθε έτους.

Για τον μήνα Μάιο η Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ) και η Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) υποβάλλεται

Μέχρι 30 Ιουνίου 2019

Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον μήνα Μάιο καταβάλλονται

Μέχρι 30 Ιουνίου 2019

( εγκ. ΕΦΚΑ 22/2018, εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 5/2018, 7/2018)

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ στις 24/5/2019

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΑ & ΑΚΕ περιόδου 12/2017 έως 04/2019 για κοινές επιχειρήσεις και για δημόσιους φορείς μέχρι την 30/06/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ.

Πηγή:e-forologia.gr