∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 80/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αντινεοπλασματικά φάρμακα»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2019 / ΩΡΑ: 10:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 80/2019 (αρχικός:18/2019) για την προμήθεια
«Αντινεοπλασματικά φάρμακα», CPV: 33652100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (62.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.