">

Έρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στους χώρους κατοικίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/07/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Η ανάπτυξη κουλτούρας πρόληψης και η προετοιμασία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, αποτελεί βασική παράμετρο για την προστασία της υγείας και ασφάλειας όλων.

Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – πραγματοποιεί έρευνα για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά – έκρηξη, πλημμύρα, σεισμός κ.λπ.), εστιάζοντας στον χώρο κατοικίας.

Η συμβολή σας στη διεξαγωγή της έρευνας είναι σημαντική. Παρακαλούμε διαθέστε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου.

Για να λάβετε μέρος στην έρευνα πατήστε εδώ

Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από στατιστική επεξεργασία, θα αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης των δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στα σχετικά θέματα.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, δεν συλλέγονται στοιχεία όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP ή άλλες πληροφορίες αναγνώρισης της ταυτότητάς σας.

H έρευνα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Google Forms.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.