Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Πρόσκληση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/07/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις, άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), αναφέρεται στις ενέργειες και δράσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες στηρίζονται σε αρχές και αξίες όπως ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η δυνατότητα παροχής ίσων ευκαιριών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η υλοποίησή τους αποσκοπεί στη συμβολή στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων και στηρίζονται

Σήμερα, ο θεσμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ενθάρρυνση ανάληψης μεγαλύτερων πρωτοβουλιών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επιβράβευσής τους. Με πλέγμα κανόνων και νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει τη βάση ώστε οι εταιρείες να ξεκινούν από εκεί και να προχωρούν ένα βήμα μπροστά υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων κλπ.

Ανεξάρτητα από την προέλευσή της η ΕΚΕ ενσωματώνει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Είναι αυτοδέσμευση
  • Είναι διαρκής
  • Αφορά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εντέλει οικονομικά θέματα
  • Απευθύνεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
  • Εντάσσεται σε ένα στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο και
  • Έχει σα στόχο την υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα από την εξισορρόπηση του κόστους που    εξωτερικεύει η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ο ορισμός της ΕΚΕ που υιοθετείται στο πλαίσιο της παρούσας Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνει υπόψη τους διεθνείς ορισμούς αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι βασικές πτυχές της έννοιας της ΕΚΕ για την Ελλάδα είναι οι εξής:

–Η ΕΚΕ αποτελεί εθελοντική αυτοδέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών και στοχεύει στην υπεύθυνη λειτουργία και διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

–Ως εθελοντική αυτοδέσμευση, η ΕΚΕ προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία.

–Στη βάση των παραπάνω χαρακτηριστικών, η έννοια της ΕΚΕ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικών και δράσεων που υιοθετεί κάθε επιχείρηση, προσδιορίζοντας τη σχέση της με την κοινωνία.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στην κοινωνική/περιβαλλοντική σήμανση (social/environmental labelling) προϊόντων και υπηρεσιών ούτε στην απολογιστική ανασκόπηση (reporting) δράσεων και πρωτοβουλιών, αλλά περικλείει συνολικά την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον αναφορικά με τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. θέλοντας να διευρύνει τη διάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, καλεί τις εταιρείες που είτε ενδιαφέρονται και επιθυμούν να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν, είτε να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης, να αποστείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, νόμιμος εκπρόσωπος, τηλ. επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση και email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  k.pelop@peloponnisos.org

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.