ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 41/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2019 / ΩΡΑ: 11:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’αριθμ. πρωτ. 26671/26-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ9Π2ΟΡ1Ο-ΔΨ8) Απόφασης Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης  προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια  «ΜΟΝΙΤΟΡΣ» ο οποίος αναλυτικά περιλαμβάνει την «Προμήθεια εννέα (9) μόνιτορ με κεντρικό σταθμό για την ανάπτυξη της Καρδιολογικής Μονάδας Εντατικής» για το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, την «Προμήθεια κεντρικού σταθμού με δέκα (10)  μόνιτορ για την Στεφανιαία μονάδα» και την «Προμήθεια ενός(1) μόνιτορ για τον Μαγνητικό Τομογράφο» για το Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων  εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών  (295.967,74 €) πλέον Φ.Π.Α

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.