Διαγωνισμός για την παροχή σίτισης ιατρών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/07/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 43140/2.11.2018 (ΑΔΑ:Ψ7Ζ5ΟΡ1Ο-ΨΧ2) Απόφασης, Προκηρύσσει Γ΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων εικοσιπέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (302.325,14€) με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 09.07.2019 και ώρα 09:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 28.08.2019 και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 02.09.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης: 03.09.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 76608 (Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Ιατρών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης).
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α./2016). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Αναστασία Χατζηγεωργίου, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327824, FAΧ 2313/ 327838).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).