Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες κυλικείων – ΚΨΜ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/07/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην:
« Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας».
Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Χριστόφορος Νάσος, Επιτελής 4ου ΕΓ/2, τηλ.: 2510461241, φαξ: 2510461260, e-mail: xxtum@army.gr .
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 05/2019
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ».

1. Αναθέτουσα αρχή: ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ –
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
2. Είδος Διαγωνισμού : Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των
κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξάρτητων Υπομονάδων –
Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας.
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους
να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) περίπου.
5. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(07:00-15:00) από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα,
ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241, φαξ: 2510-461260, email: xxtum@army.gr.
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:
α. Κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά), με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ (διεύθυνση όπως παράγραφος 5), μέχρι την 01 14:00 Αυγ 19.
β. Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦΚ την 05 10:00 Αυγ 19.
7. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει τιμής, για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή (ή των προμηθευτών) θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 1.000,00 €. O προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 2.500,00 €. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους γενικούς όρους του διαγωνισμού.
10. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους έχει αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ:Ω2ΧΜ6-906 και στο ΚΗΜΔΗΣ
με ΑΔΑΜ: 19PROC005293460 την 18 Ιουλ 19.