Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού πληροφορικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/07/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»,CPV:33197000-7 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας  δεκαέξι  χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (16.317,41€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ