[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας” – 180.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2019 / ΩΡΑ: 10:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21963/2019 [Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας]
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68938
Κωδικός CPV: 60112000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας”

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 180.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-06-2019 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-07-2019 14:00:00