[ΠΑΤΡΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑNOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EIT Manufacturing Knowledge and Innovation Community (EIT Manufacturing KIC)» – 280.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2019 / ΩΡΑ: 10:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 3/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 75316
Κωδικός CPV: 72224000-1,72253200-5,79100000-5,79211000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΤΜΗΜΑ 3: «Υποστήριξη του EIT Manufacturing στην ανάπτυξη της Στρατηγικής Ατζέντας Καινοτομίας (SIA)….
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑNOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «EIT Manufacturing Knowledge and Innovation Community (EIT Manufacturing KIC)»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 280.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-06-2019 10:34:27

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-07-2019 15:00:00