Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « ∆ιατάξεις Μετάγγισης Αίµατος»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2019 / ΩΡΑ: 10:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 51/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια « ∆ιατάξεις Μετάγγισης Αίµατος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.