[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 9567/26-6-2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ » (CPV: 33731110-7) Συνολικού προϋπολογισμού 81.087,00 € χωρίς ΦΠΑ και 91.679,24 € με ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/07/2019 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9567/26-6-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ » (CPV: 33731110-7)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76205
Κωδικός CPV: 33731110-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, αναδιπλούμενος, οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου, ασφ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 9567/26-6-2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ » (CPV: 33731110-7) Συνολικού προϋπολογισμού 81.087,00 € χωρίς ΦΠΑ και 91.679,24 € με ΦΠΑ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 81.087,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-06-2019 14:33:53

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-07-2019 15:00:00