[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ)) – 88.709,68€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2019 / ΩΡΑ: 10:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ))
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72481
Κωδικός CPV: 33162100-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ (ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: υπ΄ αριθμ. 9636/26-06-2019 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33162100-4) (1. «Μόνιτορ φορητό Μ.Ε.Θ» , 2. «Τροχήλατη πολυθρόνα φυσιοθεραπείας ασθενών (Μ.Ε.Θ), 3. «Ορθοπεδική χειρουργική τράπεζα (κομπλέ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 4. «Σκιαλυτικές λυχνίες (με δορυφόρο) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 5. «Σκιαλυτικές λυχνίες (χωρίς δορυφόρο) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 6. «Τροχήλατα εργαλειοδοσίας ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 7. «Τροχήλατα εργαλειοδοσίας βοηθητικά ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 8. «Συστήματα αποθήκευσης-πάγκοι εργασίας ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» και 9. «Αναρροφήσεις επιτοίχιας κονσόλας ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ»), για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 208.024,18 € χωρίς ΦΠΑ και 257.949,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 88.709,68

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-06-2019 13:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-07-2019 15:00:00