">

[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ) – 1.612,90€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/07/2019 / ΩΡΑ: 10:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9636/2019 (ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 72483
Κωδικός CPV: 33162100-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: υπ΄αριθμ. 9636/26-06-2019 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33162100-4) (1. «Μόνιτορ φορητό Μ.Ε.Θ» , 2. «Τροχήλατη πολυθρόνα φυσιοθεραπείας ασθενών (Μ.Ε.Θ), 3. «Ορθοπεδική χειρουργική τράπεζα (κομπλέ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 4. «Σκιαλυτικές λυχνίες (με δορυφόρο) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 5. «Σκιαλυτικές λυχνίες (χωρίς δορυφόρο) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 6. «Τροχήλατα εργαλειοδοσίας ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 7. «Τροχήλατα εργαλειοδοσίας βοηθητικά ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ», 8. «Συστήματα αποθήκευσης-πάγκοι εργασίας ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ» και 9. «Αναρροφήσεις επιτοίχιας κονσόλας ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ»), για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Τρίπολης. Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 208.024,18 € χωρίς ΦΠΑ και 257.949,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.612,90

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-06-2019 13:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-07-2019 15:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.