∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 83/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2019 / ΩΡΑ: 10:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 83/2019 Ενιαίας πίστωσης Φ.831.3/201/1133285/Σ.2128/11 Ιουν 2019/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών «∆ιαχείριση:
α. Επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ)
(α/α ΕΣΗ∆ΗΣ:76676)
β. Μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ:76682)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.