Διαγωνισμός για την προμήθεια ψυκτών κλιματισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2019 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 προκηρύσσει, ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, για την προµήθεια δυο (2) ψυκτών κλιµατισµού για το κτίριο των χειρουργείων της νέας πτέρυγας του 401 ΓΣΝΑ, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), συνολικού προϋπολογισµού ποσού ύψους: διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (225.806,45€) χωρίς ΦΠΑ.
Αριθµός ∆ιαγωνισµού: 25/19 και αριθµός διακήρυξης: 25.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Έναρξη υποβολής προσφορών η 19 Αυγ 19, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20 Σεπ 19, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 26 Σεπ 19, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 08:00. ∆ιευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (από 08:00 έως 14:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήµων αργιών) στο τηλέφωνο 210_ 3483161 ΦΑΞ: 210_3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.