ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/08/2019 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 99/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.