Προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/08/2019 / ΩΡΑ: 11:19 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν.4412/2016, για την προμήθεια «ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV: 39830000-9, Προϊόντα
καθαρισμού) για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης πενήντα τριών
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και έξι λεπτών (53.550,06€) χωρίς ΦΠΑ και εξήντα έξι χιλιάδων
τετρακοσίων δύο ευρώ και επτά λεπτών (66.402,07€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για δύο (2)
χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό
αποτέλεσμα της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.