ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/08/2019 / ΩΡΑ: 11:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια
Ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για Ορθοπεδική χρήση, (CPV 33111400-5 ) «Συσκευές
Ακτινοσκόπησης» (KAE 974901Ν ), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.
Ανώτατης δαπάνης 85.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 % και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.