[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 166.250,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 187.862,50€ ΜΕ Φ.Π.Α.(13%).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 11:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 11668/2019 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 78318
Κωδικός CPV: 33181000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: PMMA ή ισοδύναμο (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 2,1) KUF>20ml/hmmHg,PMMA ή ισοδύναμο (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 166.250,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 187.862,50€ ΜΕ Φ.Π.Α.(13%).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 166.250,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-08-2019 09:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-08-2019 15:00:00