[ΤΡΙΠΟΛΗ] Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «Οξυγόνου (CPV: 24111900-4)»- «Αερίων (CPV: 24100000-5)», για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝ Τρίπολης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα προαίρεσης 121.737,80 € χωρίς ΦΠΑ και 150.954,87 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/08/2019 / ΩΡΑ: 11:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11665/01-08-2019 για την προμηθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΕΡΙΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77051
Κωδικός CPV: 24100000-5,24111900-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ(G0x)ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 3,3 ΕΩΣ ΚΑΙ 4,3 m3(ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ (ΤΜΧ)),ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ(GOx)ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1 m….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: υπ΄αριθμ. 11665/01-08-2019 Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «Οξυγόνου (CPV: 24111900-4)»- «Αερίων (CPV: 24100000-5)», για την κάλυψη των αναγκών του ΠΓΝ Τρίπολης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος. Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολικής εκτιμώμενης αξίας στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα προαίρεσης 121.737,80 € χωρίς ΦΠΑ και 150.954,87 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 60.868,90

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-08-2019 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-08-2019 15:00:00