Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2019 / ΩΡΑ: 10:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ακύρωση της υπ. αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 19PROC005034057, ΑΔΑ: ΩΒΚ9465ΧΘΞ-4ΔΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.