Διαγωνισμός για την προμήθεια Εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των Μονάδων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/09/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/88 ΣΔΙ
Προκήρυξη Υπ’ Αριθ. 07/2019
1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ).
2. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων – Υπηρεσιών της ΠΕ/88 ΣΔΙ.
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κτλ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 €) περίπου. Το υπόψη ποσό έχει υπολογισθεί για προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ενός (1) τριμήνου.
5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 έως 15:00), από την 88 ΣΔΙ/4ο
ΕΓ, Στρατόπεδο «Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλέφωνο: 22540-85243, email: e.n.kyriakos@army.gr.
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:
α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Μύρινας, την Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη ΛΑΦ Μύρινας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού,
β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Τετάρτη 09 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00. Λοιπά όπως καθορίζονται στους γενικούς και ειδικούς όρους.
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής, σε ευρώ (€) ανά τεμάχιο, για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον τρίμηνο.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους χιλίων εκατόν εξήντα ευρώ (1.160,00 €). Ενώ ο μειοδότης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει στην 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00 €). Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους γενικούς όρους του διαγωνισμού.