Διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/09/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Αναθέτουσα αρχή:29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ».
Είδος ∆ιαγωνισµού: Ανοιχτός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός.

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού και εκτιµώµενη αξία: Προµήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στη ΠΕ. Ροδόπης. Οι
ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών καθώς και ο προϋπολογισµός δεν δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη δυνάµενους να
προβλεφθούν µελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα
εννιά χιλιάδες ευρώ (156.427 €) περίπου, αναλυόµενη όπως παρακάτω:

Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού:
α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , όπου και θα υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης.
β. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 14 Οκτωβρίου 2019, ∆ευτέρα, 09:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται αυτόµατα, µέσω του συστήµατος της ΕΣΗ∆ΗΣ. Οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων από το ΕΣΗ∆ΗΣ εγγράφων στη 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, µέχρι 17 Οκτ 2019 και ώρα 09:00.

Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται αυτόµατα, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και στη διακήρυξη του διαγωνισµού.
CPV ONOMAΣIA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
15111000-9 Βόειο κρέας 72.712
15131620-7 Κιµάς από βοδινό κρέας 16.531
15112100-7 Πουλερικά 32.788
15113000-3 Χοιρινό κρέας 31.680
15115000-7 Αρνίσιο κρέας και κρέας
αιγοειδών 2.716
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) 156.427,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 29.559 κιλά

γ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος ωφελούµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να προβλεφθούν, η Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού, µε νέα δγη, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 37, παράγραφος 4 του Ν.4412/2016.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά ως εξής: η χαµηλότερη τιµή (έκπτωση %) επί της διαµορφωθείσας λιανικής τιµής πώλησης των νωπών κρεάτων στο πιστοποιητικό τιµών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης/ Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού), που εκδίδεται ανά 10ήµερο.
Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τµήµατα (CPV) της προµήθειας, όπως αυτά
παρουσιάζονται παραπάνω.
Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν γίνεται δεκτή. ∆εν απαιτείται κατάθεση δειγµάτων. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η ελληνική.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 2 % επί της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. Ο µειοδότης για υπογραφή της σχετικής σύµβασης οφείλει να προσκοµίσει στην 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσού 5% επί της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. Περισσότερες λεπτοµέρειες στη ∆ιακήρυξη.

∆ιεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες µέρες και ώρες από την 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ», Κοµοτηνή, ΤΚ 69100, τηλέφωνο: 2531054497, email: str-29-mp-taxpz-gep@army.gr.