ΕΔΟΕΑΠ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/09/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΟΕΑΠ, σε εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία, η ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών των ασφαλισμένων διακανονίζεται σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με επιτόκιο δόσεων 3%. Για τις περιπτώσεις της πάγιας ρύθμισης με διακανονισμό σε έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, δεν επιβάλλεται τόκος δόσεων.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ρύθμιση απόλλυται είτε σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων είτε σε περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών από του έτους 2019. Ασφαλισμένοι που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές έτους 2019 και εντεύθεν, μπορούν να υπάγονται στην πάγια ρύθμιση των δώδεκα (12) δόσεων και εφόσον τηρούν και αυτή θεωρούνται ενήμεροι.

Υπενθυμίζεται ότι σε ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές των ασφαλισμένων προς τον Οργανισμό που προέρχονται από ασφάλιστρο ανεργίας, προαιρετική ασφάλιση, κατ’ εξαίρεση ασφάλιση (πριν την ψήφιση του Ν.4498/2017) κλπ., που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2018. Το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων να ενταχθούν σε ρύθμιση οφειλών μέχρι 120 δόσεις λήγει στις 30/9/2019 και παρέχεται ΜΟΝΟ μια (1) φορά ανά οφειλέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων (ώρες 08.00-16.00 ) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση ή να αποστείλουν το αίτημά τους με email στο info@edoeap.gr

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Ασφάλισης & Επικοινωνίας τηλ.210 7264700 -επιλογή 2 και στη συνέχεια 3.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.