Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/09/2019 / ΩΡΑ: 10:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022», για τα άγονα
Δρομολόγια της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 99322/1510/6-5-2019 Διακήρυξης καθώς και των νέων που
προέκυψαν, συνολικού προϋπολογισμού 72.973,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.