Προµήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα δύο (129.032,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2019 / ΩΡΑ: 10:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη
Συµφωνίας Πλαίσιο για την Προµήθεια ενός (1) Ασθενοφόρου Έναντι Εκτιµώµενης Αξίας
εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριάντα δύο (129.032,00) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.