Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Π. Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ Έναντι Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας Ενενήντα Εκατοµµυρίων (90.000.000,00) Ευρώ, Απαλλασσοµένων ΦΠΑΕΦΚ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2019 / ΩΡΑ: 10:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Σύναψη
Συµφωνίας-Πλαίσιο Χρονικής ∆ιάρκειας Τριών Ετών (2020-2023), για την Προµήθεια
Καυσίµων για Κίνηση Π. Πλοίων και Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ Έναντι Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας Ενενήντα Εκατοµµυρίων (90.000.000,00) Ευρώ, Απαλλασσοµένων ΦΠΑΕΦΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.