Προμήθεια εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού για την αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων πληροφορικής της Υπηρεσίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2019 / ΩΡΑ: 10:41 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για
την προμήθεια εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού για την αναβάθμιση και επέκταση των
συστημάτων πληροφορικής της Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.