Προμήθεια Hλεκτρολογικού υλικού οργανικών μονάδων της ΥΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2019 / ΩΡΑ: 09:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προμήθεια Hλεκτρολογικού υλικού οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά
βάσει της τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (15.436,24).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.